Veel gestelde vragen

tempel-art-in-litang

Boeking en betaling van een een thema of groepsreis

Boekingen voor onze thema of groepsreizen kunnen best per boekingsformulier ingevuld worden. Let op! De naam van de reis, vertrek data en alle gevraagde informatie in het boekingsformulier bent u verplicht aan te geven bij het invullen van het boekingsformulier. Zie onze adres en fax details hier.

De boeking is een definitieve boeking op het moment dat het boekingformulier per fax of per post ondertekend is geretourneerd aan Discover China. De datum van dagtekening van de brief of de faxdatum is de boekingsdatum. Door middel van het ondertekenen van het boekingsformulier verklaart de klant zich akkoord met de reisovereenkomst en de voorwaarden van Discover China. Zie onze voorwaarden hier.

Aanbetaling en Factuur

Wanneer de boekingsformulier ontvangen is en alle reisdetails zijn telefonisch afgesproken tussen u en een medewerker van Discover China vervolgt er per email een factuur. De aanbetaling voor alle thema en groepsreizen is 300 euro per persoon, tenzij anders vermeld. Deze aanbetaling dient 14 dagen na het ontvangen van factuur te zijn voldaan. Het restant bedrag dient 60 dagen voor vertrek te zijn voldaan.

Doorgaan van reis

Voor alle Discover China groepsreizen, themareizen en festivalreizen dient het minimum aantal deelnemers drie weken voor vertrek te zijn bereikt om de reis door te laten gaan. Indien het minimum aantal deelnemers niet is bereikt ontvangt u drie weken voor de vertrekdatum een e-mail met de mededeling dat de reis niet zal doorgaan. We zullen altijd proberen om een alternatief voor u te vinden. Indien u niet voor een alternatief kiest dan krijgt u volledige restitutie van het betaalde bedrag.Voorwaarden

1. Prijs
1.1 De prijs dekt, tenzij anders vermeld op het boekingsformulier of de reisbeschrijving, de kosten voor de internationale vliegreizen (optioneel), ticketbelastingen en brandstofheffingen zoals bekend op 1 december 2007 en vooraf in rekening gebracht, de binnenlandse vluchten, alle transport/transfers tenzij anders vermeld in de reisovereenkomst, accommodatie, Engelssprekende reisgids, eten (O-ontbijt – L-lunch – D-diner, zoals vermeld in de reisbeschrijving), alle entree kosten zoals vermeld in de reisbeschrijving, uitgebreid dag-tot-dagprogramma, kaart van China en algemene informatie.
1.2 Niet inbegrepen in de tourprijs zijn verzekeringen, visa, vaccinaties, bijdrage calamiteitenfonds, luchthaven constructietoeslagen, lokale vertrekbelastingen, niet genoemde maaltijden, excursies of diensten, fooien en persoonlijke uitgaven, zoals toeslagen voor bagageovergewicht, wasserette, post, communicatie en drankjes en alle overige kosten.

2. Boeking en Betaling
2.1 Boekingen kunnen per e-mail, brief of fax worden gemaakt aan Discover China. De betaling is verschuldigd aan Discover China. De boeking is een definitieve boeking op het moment dat het boekingformulier per fax of per post ondertekend is geretourneerd aan Discover China. De datum van dagtekening van de brief of de faxdatum is de boekingsdatum. Door middel van het ondertekenen van het boekingsformulier verkaart de klant zich akkoord met de reisovereenkomst en de voorwaarden van Discover China.

2.2 De aanbetaling is 300 euro per persoon voor alle reizen. Deze dient 5 dagen na de dagtekening van het boekingsformulier te zijn voldaan. De definitieve betaling dient 60 dagen voor vertrek te zijn voldaan.

3. Annulering door de klant
3.1 In alle gevallen van annulering door de klant zal Discover China alle kosten gemaakt ten bate van de internationale vliegtickets aan de klant(en) in rekening brengen.
3.2 Zonder artikel 3.1 te beperken restitueert Discover China in geval van annulering doorde klant:
• Bij annulering minder dan vijf dagen na dagtekening van het boekingsformulier: De door Discover China gemaakte administratieve kosten, zijnde € 35,- per persoon.
• Bij annulering meer dan 45 dagen voor vertrek en langer dan 5 dagen na dagtekening van het boekingsformulier: De reissom met aftrek van de aanbetaling en alle reeds ten bate van de klant(en) gemaakte
kosten;
• Bij annulering minder dan 10 dagen voor vertrek: Geen restitutie;
• Bij annulering op de dag van vertrek of later: Geen restitutie, ongeacht het aantal delen van het pakket dat ongebruikt is.

4. Annulering door Discover China
Discover China behoudt het recht de reis voor vertrek te annuleren wegens welke reden dan ook. De aansprakelijkheid voor een dergelijke annulering is beperkt tot volledige restitutie van het, door Discover China, van de deelnemer ontvangen bedrag. Discover China is op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiele en immateriële schade voortvloeiend uit deze annulering, als reeds gemaakte kosten ten bate van de reis en andere uit de annulering voortvloeiende kosten. Het van de deelnemer ontvangen bedrag vertegenwoordigd de volledige schikking met de reisdeelnemer.

5. Verzekering
5.1 Discover China accepteert geen verantwoordelijkheidvoor kosten die kunnen optredenals een deelnemer geen voldoende, ten zeersteaanbevolen verzekeringsdekking heeft.
5.2 De reisdeelnemer is verplicht in het bezit tezijn van een reisverzekering die het complete door hem geboekte pakket dekt. Discover China raadt haar reisdeelnemers aan de MONDIAL ASSISTANCE- verzekering af te sluiten. DiscoverChina wenst voorafgaand aan de reis op de
hoogte gesteld te worden van het polisnummer van de reisverzekering van de deelnemer.
5.3 De reisdeelnemer wordt dringend aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

6. Visa
6.1 Discover China is niet verantwoordelijk voor de visum- of paspoort vereisten van de deelnemer, noch zal restitutie van ongebruikte diensten plaatsvinden, noch terugbetaling van uitgaven, noch worden overgegaan tot schadevergoeding voor materiele en/ofimmateriele schade als een deelnemer toegang tot, of het uitreizen van, een land wordt geweigerd vanwege het niet in bezit hebben van geldige reisdocumenten, het niet voldoen aan de visumvereisten of om elke andere reden waarom de deelnemer de toegang tot of het uitreizen van een land wordt geweigerd.
6.2 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van de actuele informatie rondom benodigde visa.

7. Gezondheid
7.1 Discover China aanvaardt geen enkele wettelijke verplichting aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemers. Een reisdeelnemer lijdend aan een ziekte die beperkend kan zijn voor het volbrengen van de reis, is verplicht geldige en actuele gezondheidsverklaringen, afgegeven door een erkende arts, voor te leggen aan Discover China, om te bewijzen dat hij in staat is te reizen. Bij het niet voldoen aan deze informatieplicht behoudt Discover China zich het recht voor de betreffende deelnemer uit te sluiten van haar reizen.
7.2 Met het oog op een soepel verloop van onze reizen behoudt Discover China zich het recht voor personen van wie hun gezondheid hen belemmert in het maken van internationale reizen uit te sluiten van haar reizen.
7.3 De deelnemer verplicht zich Discover China voorafgaand aan de reis op de hoogte te stellen van noodzakelijke medicatie, toedieningvoorschriften en de plaats en manier van bewaren van de betreffende medicatie. Eventuele extra instructies van de behandelde arts dienen bekend te worden gemaakt aan Discover China. Discover China dient voorafgaand aan de reis door de deelnemer op de hoogte gebracht te worden van alle allergieën die de deelnemer heeft. Bovenstaande is ten doel in een noodgeval de deelnemer ten dienste te kunnen zijn.
7.4 Discover China benadrukt dat de reizen naar Tibet en Sichuan naar grote hoogtes gaan. Deelnemers aan deze reizen worden aangeraden hun arts voor vertrek te raadplegen, met name diegenen met een hoge bloeddruken/of hartaandoeningen. In geen geval zal restitutie van niet genoten reisonderdelen plaatsvinden in het geval van voortijdig vertrek, reisonderbreking of reisafbreking wegens hoogteziekte. Discover China is in geen geval aansprakelijk voor materiele en/of immateriële schade voortvloeiend uit hoogteziekte.

8. Deelname
Discover China behoudt het recht personen te weigeren te accepteren of te handhaven als reisdeelnemer, mocht de gezondheid, geestelijke toestand, een lichamelijk gebrek of het algemene gedrag van die persoon, de uitvoering van de reis of de rechten, het welzijn of het plezier van andere reisdeelnemers belemmeren.

9. Verantwoordelijkheid
9.1 Discover China, als reisorganisatie, treedt alleen op als tussenpersoon. Alle reisafspraken inbegrepen in de reis worden gemaakt namens de deelnemer onder de expliciete voorwaarde dat noch Discover China noch haar agenten aansprakelijk kunnen worden gesteld of verantwoordelijk zijn voor directe, indirecte, voortvloeiende of andere onregelmatigheden die kunnen optreden door een handeling van of verzuim door een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een handeling van nalatigheid of contractbreuk, zoals een luchtvaartmaatschappij, trein, touringcar, personenwagen, cruiseschip of ander voertuig, hotel, aanbieder van toeristische rondritten, die geacht wordt goederen of diensten te leveren of die ze voor deze reis levert. Discover China en haar agenten zijn niet aansprakelijk voor materiele en immateriële schade voortvloeiend uit voorgenoemde onregelmatigheden.
9.2 Zonder het voorgaande te beperken zijn Discover China en haar agenten niet verantwoordelijk voor verliezen, kosten, materiele en immateriële schade ten gevolge van vertraging of veranderingen in het schema, overboeking van accommodatie, verzuim van derden, ziekte, het weer, staking, calamiteiten, terroristische handelingen, overheidshandelingen, burgerrellen, oorlog, quarantaine, douanevoorschriften, epidemieën, criminele activiteiten of elke andere oorzaak buiten haar controle. Al deze verliezen of onkosten moeten worden gedragen en betaald door de deelnemer.

10. Wijzigingen
10.1 Discover China behoudt het recht hotels te vervangen en de reisroute te veranderen, een willekeurige route te nemen en gewenste wijzigingen aan te brengen voor het gemak van de uitvoering van de reizen.
10.2 Genoemde prijzen zijn onder voorbehoudvan wijzigingen. Discover China behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voerenin verband met: verhogingen van de taxen verbonden aan de vluchten, prijswijzigingen van accommodatieleveranciers, BTWwijzigingen, wisselkoersen, etc.
10.3 Geboden vluchtschema’s zijn altijd onder voorbehoud en kunnen onderwerp zijn vanwijziging. Discover China kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor kosten, materiele en/of immateriële schade voortvloeiend uit vluchtwijzigingen.

11. Bezoeken van bezienswaardigheden
Hoewel het programma voor het bezoekenvan bezienswaardigheden gespecificeerd staat in de reisroute, zal de definitieve bepaling ervan worden bepaald door de lokale reisgids op basis van de omstandigheden ter plekke. Hieronder vallen onder andere omstandigheden die buiten de controle van Discover China vallen, zoals calamiteiten, natuurrampen, branden, het weer, instructies van de overheid en lokale overheden, politieke verandering, stakingen, oorlog, rellen, quarantaine en douanevoorschriften.

12. Bagage
Bagage wordt op eigen risico meegenomen. Discover China raadt deelnemers aan een MONDIAL ASSISTANCE bagageverzekering af te sluiten. Discover China aanvaart geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) zoek raken van, het verliezen of het op enigerlei wijze kapot gaan van bagage en de daaruit voorvloeiende materiele en/of immateriële schade.

13. Souvenirs
Discover China accepteert geen verantwoordelijkheid voor de waarde, betrouwbaarheid, kwaliteit of echtheid van goederen die tijdens de reis worden gekocht en voor de verzending ervan door derden.

14. Noodgevallen
De deelnemer is verplicht Discover China voorafgaand aan de reis op de hoogte te stellen van de volledige naam, de huidige adresgegevens en actuele telefoonnummers van hun contactpersoon. Deze contactpersoon dient in geval van nood als eerste aanspreekpunt voor Discover China, ten bate van de deelnemer.

15. Brochure, internetsite, algemene voorwaarden
15.1 Discover China is niet verantwoordelijk voor typografische fouten, afdrukfouten, vergissingen of weglatingen in haar brochures en op haar internetsite.
15.2 De algemene voorwaarden mogen op geen enkele wijze gewijzigd worden, behalve schriftelijk, door een daarvoor gemachtigde persoon van Discover China.

Mondial Assistance Reisverzekering

Discover China adviseert de reisdeelnemers altijd een reis- en/ of annuleringsverzekering af te sluiten. De reis- en annuleringsverzekeringen heeft Discover China ondergebracht bij Mondial Assistance. Mondial Assistance is ´s werelds grootste reisverzekeraar en beschikt over 33 eigen alarmcentrales in alle delen van de wereld. Ook in China beschikken ze over een eigen alarmcentrale! Daardoor kunnen ze u snel helpen, waar u ook bent.

De Mondial Assistance Reisverzekering biedt een uitstekende dekking tegen reisbagage, S.O.S. kosten, reisongevallen én medische kosten. Bovendien zijn alle (actieve) onderdelen die u tijdens uw rondreis door China gaat doen meeverzekerd. Wij willen u erop attent maken dat lang niet alle medische kosten zijn verzekerd met een gewone ziektekosten-verzekering. Een standaard pakket bestaat veelal alleen uit een Europa-dekking en is dus ontoereikend voor de meeste rondreizen van Discover China. Ook bijvoorbeeld een opname of behandeling in een privé-kliniek valt bij ziektekostenverzekeringen vaak buiten de dekking en wordt in de meeste gevallen door Mondial Assistance wél vergoed.

Met een Annuleringsverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiële consequenties als u uw reis moet annuleren of afbreken. Met de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering wordt bij voortijdig afbreken van uw reis zelfs uw gehele reissom vergoed.

Informeer bij Discover China over welke Mondial Assistance Reisverzekering het best bij uw reis past.

Heb ik een visum nodig?

Europeanen die naar China reizen, hebben minstens een visum voor eenmalige toegang van 30 dagen nodig.

Visa worden afgegeven in het Chinese Visa Application Center aan de Rijswijkseweg 60, Ortelgebouw, 6e etage, Den Haag, Tel: 0031-70-2629150 Dit is het nieuwe adres per 22 april 2011, dus niet langer de Willem Lodewijklaan in Den Haag.

Kijk voor details en tarieven op de website van het Chinese Visa Application Center of de website van de Chinese ambassade.

Nodig: paspoort (dat bij het verlaten van China nog minstens 6 maanden geldig dient te zijn), een kleurenpasfoto en een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat 2 pagina’s omvat. U kunt een visum voor 90 dagen aanvragen. Zodra het visum in het paspoort is gestempeld, dient u binnen drie maanden China binnen te reizen.

Discover China bemiddelt voor het verkrijgen van een visum voor mensen die bij Discover China hun reis hebben geboekt. De prijs is EUR 100,- per paspoort. Paspoorten dienen 6 weken voor vertrek per aangetekende post naar ons kantoor gestuurd te worden. Twee weken later sturen wij uw paspoort per aangetekende post terug naar uw aangegeven adres.

Zijn er pinautomaten in China?

In de meeste grote steden is het altijd mogelijk een pinautomaat te gebruiken voor het opnemen van geld. Je bank thuis zal je ongeveer EUR 2, 25 rekenen ongeacht het bedrag dat je opneemt per keer tijdens je verblijf in China. Als je een creditcard gebruikt, wordt er meestal 3% van het totale opgenomen bedrag berekend. De Bank of China wordt het meest gebruikt door Europese bezoekers om geld op te nemen in China.

Hoe zijn de hotels?

Volgens het Chinese classificatiesysteem zijn hotels met 1 tot 5 sterren international goedgekeurd om buitenlandse gasten te ontvangen. In de grotere, meer ontwikkelde steden, zoals Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xian, Kunming, verblijf je zeer comfortabel in een 3-sterren of 4-sterren hotels. In kleinere steden, zoals Yangshuo, Dali en Zhongdian, zijn er vele goede hotelletjes met 2- en 3-sterren. Bijna alle kamers hebben lits-jumeaux (er zijn weinig tweepersoons bedden beschikbaar in de meeste driesterren hotels), een privé badkamer (met doorspoeltoilet in Westerse stijl, bad en douche), verwarming en airconditioning.

Hoe is het eten?

Tijdens een Discover China reis is het ontbijt is bijna altijd een buffet in Westerse stijl met fruit, warme en koude graanproducten (muesli, cornflakes, zoete broodjes, koffie en thee. Lunch en diner zijn altijd Chinese gerechten.

OPMERKING: Alle maaltijden zijn vastgestelde maaltijden; de menu´s zullen door het restaurant worden geregeld. Je kunt geen maaltijden bestellen tenzij je het restaurant extra wilt betalen. Mocht je een speciaal dieet volgen, laat het ons dan weten bij het maken van de reservering van je reis, zodat op voorhand maatregelen getroffen kunnen worden.

Welke documenten en papieren?

Zorg ervoor dat je meerdere kopiën van je paspoort, creditcards, reisschema, vliegtickets en andere reisdocumenten bij je hebt. Laat een kopie achter bij een familielid of bekende thuis en een voor jezelf.

Zorg ervoor dat je het telefoonnummer bij je hebt van je creditcardmaatschappij voor als je de kaart verliest of in het geval van diefstal. Meld verlies altijd onmiddellijk!

Bewust reizen met Greenseat

Discover China realiseert zich goed dat de schoonheid van de natuur onderdeel is van een onvergetelijke vakantie en steunt daarom GreenSeat.
GreenSeat biedt u de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te compenseren door de aanplant en bescherming van bossen wereldwijd. Zo kunt u eenvoudig een steentje bijdragen aan het tegengaan van het klimaatprobleem en tegelijkertijd de prachtige natuur op aarde in stand houden, zodat u blijvend kunt genieten van de mooiste vakantiebestemmingen. Meer weten? Meedoen? www.greenseat.nl. Ook uw auto- of busreizen kunt u via de website compenseren!

Wie is Greenseat?
GreenSeat is onderdeel van Climate Neutral Group. Samen streven wij naar een klimaatneutrale wereld. Klimaatneutraal betekent dat uw handelen geen negatieve invloed heeft op het klimaat. Dit kan door waar mogelijk de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. In de moderne wereld is het echter zo goed als onmogelijk om helemaal geen uitstoot van broeikasgassen te veroorzaken.
Vliegen en autorijden is bijvoorbeeld niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dit draagt echter bij aan klimaatverandering door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Het beste is natuurlijk om niet te reizen, maar áls u reist, kunt u de uitstoot hiervan compenseren via duurzame energieprojecten uit ons portfolio.

Missie
De missie van GreenSeat is om CO2-compensatie zo laagdrempelig mogelijk te maken. Om dit te bereiken werken we nauw samen met reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen. Zo hebben we systemen ontwikkeld waarmee de GreenSeat optie op eenvoudige wijze in de boeking kan worden ingebouwd. Daarnaast kunnen reizigers zelf via onze website heel gemakkelijk de uitstoot van hun vliegreis, autorit, OV en gas- en elektriciteitsverbruik compenseren.